اقامت دائم کانادا برای کل خانواده از طریق فعالیت و مشارکت در پروژه های جاری در کانادااگر شماره شما مربوط به کشوری غیر از ایران است، این شماره باید حتما دارای امکان تماس از طریق WhatsApp باشد.

حداقل سن 30 سال مورد پذیرش می باشد

کلمه بالا را وارد نمایید


  • اختراع

  • کانادا

  • ترکیه

  • آلمان

  • اتریش

  • اقامت

  • مهاجرت

  • مشاوره