سیستم فروش مجازی تجهیزات دکوراسیون با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

VIRTUAL MALL SYSTEM FOR SHOPPING DECORATION EQUIPMENT BY APPLYING AUGMENTED REALITY SYSTEM AND MIXED REALITY

سیستم فروش مجازی تجهیزات دکوراسیون با استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

PCT/IB2018/059078

Application Number

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11