سیستم فروش و مرکز خدمات برای کسب و کارها بر اساس پلتفرم های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

THE SYSTEM AND SELLING APPLICATION IN THE FORM OF BUSINESS AND SERVICE CENTERS IN VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY PLATFORMS

سیستم فروش و مرکز خدمات برای کسب و کارها بر اساس پلتفرم های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

PCT/IB2019/051276

Application Number

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11