ارزیابی کیفیت سطوح پلیمیری با استفاده از هوش مصنوعی

SURVEY AND ASSESSMENT OF QUALITY OF EXTRUDED WOOD-PLASTIC COMPOSITE COMPONENTS SURFACES(WPC) VIA MACHINE LEARNING TECHNOLOGY, MACHINE VISION, AND IMAGE PROCESSING

ارزیابی کیفیت سطوح پلیمیری با استفاده از هوش مصنوعی

PCT/IB2019/058715

Application Number

تماس سریع
021 - 22547821 | 021 - 26373861 | 021 - 26373871
تماس سریع
info@canadastartup.org
دفتر مرکزی تهران
تهران پاسداران بوستان هشتم ساختمان رفاه طبقه سوم واحد 11