تیمی کامل متشکل از تیم تولید محصول ، تیم بازاریابی و تیم وکلای پایه یک مهاجرتی